הזמנה להגשת מעומדות לבניה בשכונת כדורעף חופים

תמונה של צמחי-בך

שלום לכולם,

אנחנו שמחים לעדכן על פתיחת בחירה של יתרת המגרשים הפנויים לבניה בשכונת כדורעף חופים.

תנאים להגשת מעומדות:

בהמשך להחלטות הקיבוץ הבחירה תפתח ראשית למועמדים בני קיבוץ:

"בן קיבוץ" – מי שלפחות אחד מהוריו חבר הקיבוץ או נפטר בהיותו חבר הקיבוץ.

 • על המועמדים להיות מעל גיל 28
 • על המועמדים לעבור את  מבחני התאמה על פי החלטות הקיבוץ, לרבות בדיקות חיצוניות לגבי יכולתם הכלכלית, והתאמתם לחיי הקהילה בקיבוץ, ועדת קבלה של הקיבוץ והצבעה כמתחייב מתקנון הקיבוץ. המועמדים ישאו בכל עלויות תהליך הקליטה, לרבות ביצוע המבדקים החיצוניים.
 • על המעומדים לעמוד בלוחות הזמנים שיוצגו להם בתחילת התהליך כולל מועדים להשלמת הבדיקות ומועדי תשלומים.
 • במידה ומספר הנקלטים הפוטנציאליים שנרשמו לקליטה בכל מתחם שייפתח גדול ממצאי המגרשים שיפתחו במתחם, תינתן עדיפות בקליטה (מבין הנרשמים במועד שנקבע) בהתאם לסדר העדיפויות הבא:
 • משפחות של בני קיבוץ המתגוררים ביישוב, אשר אין להם אח/ות שהם חברי הקיבוץ .
 • משפחות של בני קיבוץ שאינם מתגוררים ביישוב, אשר אין להם אח/ות שהם חברי הקיבוץ.
 • משפחות של בני קיבוץ המתגוררים ביישוב, אשר יש להם אח/ות שהם חברי הקיבוץ.
 • משפחות של בני קיבוץ שאינם מתגוררים ביישוב, אשר יש להם אח/ות שהם חברי הקיבוץ.
 • אחרים.

* לעניין סעיף זה, "מתגורר ביישוב" – מי שמתגורר בישוב לתקופה של שנה החל מהמועד בו הוסדרה מול הקיבוץ ההרשאה למגוריו או מהמועד בו החל לשלם עבור שירותים המוענקים לתושבים כתושב, ובלבד שהוא עמד ועומד בכל התשלומים.

ככל שיהיה בכך צורך, תקוים הגרלה בין המשתייכים לקבוצת עדיפות לצורך הכרעה מי מחברי הקבוצה יכנס לקליטה.

מובהר בזאת כי הגשת מעומדות למתחם אינה מבטיחה עדיפות ביחס לקליטה עתידית ובכל מתחם ייבחנו מחדש כלל הנקלטים הפוטנציאליים על פי סדר העדיפות האמור לעיל.

אופן הגשת המועמדות:

מועמדות יש להגיש את לתאריך ה- 15/12/2022 )מועמדות שתוגש לאחר המועד לא תלקח בחשבון)

את המועמדות יש לשלוח למייל Barak_manor@hotmail.com

יש לציין במייל את: שם המועמדים, גיל המועמדים, מקום מגורים נוכחי, מספר טלפון, ומספר אחים חברי קיבוץ.

בסיום מועד ההגשה צוות צמ"ד יפנה למועמדים הראשונים שיעמדו בקרטריון לצורך התחלת התהליך.

בחירת המגרשים תעשה מיתרת המגרשים שישארו פנויים לאחר הבחירה של הנקלטים שכבר נכנסו למתחם.

תודה ובהצלחה,

צוות צמ"ד

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 9/4/2024

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן