תקנון לשימוש באתר אינטרנט של קיבוץ שריד

כללי

 1. האתר  (  SARID.ORG.IL  ) הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים (להלן: "השירותים") ע"י קיבוץ שריד (להלן: "הקיבוץ ) ו/או אגודת מתיישבי שריד (להלן: "האגודה"). השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
 2. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 3. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים, המשתמש ו/או הגולש לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
 4. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי. "אחראי האתר"- הקיבוץ ו/או האגודה ו/או עורך האתר ו/או מנהל האתר. "משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 1. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות בס' 32.
 4. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מאחראי האתר.

תנאי השימוש באתר ו/או בפורומים ו/או בלוגים ו/או הוספת תגובות

 1. אחראי האתר  רשאי לאפשר למשתמש להשתתף בבלוגים ו/או בפורומים אותם אחראי האתר רשאי להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של אחראי האתר , וכפי שיקבע מעת לעת על ידו (להלן: "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "ההודעות").
 2. כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה קבצים, מידע ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי גולשים לאתר, היינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.
 3. הגולש מסכים כי אחראי האתר יהא רשאי לעשות במידע המועלה לאתר כל שימוש שהוא, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדית והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שיפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכני הגלישה כאמור.
 4. המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, אין בהכרח ההודעות  מסופקות ו/או נערכות על ידי אחראי האתר וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שאחראי האתר בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והוא לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הקיבוץ ו/או האגודה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן.
 6. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת הקיבוץ ו/או האגודה, שיהיה הסכום המקסימאלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים.
 7. ידוע למשתמש, כי אחראי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 8. מובהר בזאת, כי אחראי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 9. אחראי האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות האתר ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אחראי האתר בעניין זה.

הגבלת אחריות

 1. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שאחראי אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים. אחראי האתר אינו אחראי למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
 2. אחראי האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם הקיבוץ אחראי האתר. אחראי האתר לא יישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 3. אחראי האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הפרסום של המידע ו/או תוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי, אף אם נודע לאחראי האתר ו/או מי מטעמו מלכתחילה על האפשרות לקרות נזק כאמור.
 4. פרסום תכני גלישה או הצבת קישור בפורום על ידי אחראי האתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של  אחראי האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 5. היה ואחראי האתר ינסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אחראי האתר.
 6. אחראי האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור.
 7. אחראי האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

הגנת הפרטיות

 1. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שאחראי האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהגולש עושה בשירותים ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. אחראי האתר רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לקיבוץ ו/או לאגודה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 2. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין הקיבוץ ו/או האגודה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לקיבוץ ו/או לאגודה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת  הקיבוץ ו/או האגודה, מראש ובכתב.

סיום ההתקשרות

 1. אחראי האתר רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובדרך שתיראה לו, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולש אחר, או בניגוד לדרישות כל דין, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
 2. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של אחראי האתר לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידו.
 3. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אחראי האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
 4. כמו כן רשאי אחראי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת וללא צורך במתן הודעה למשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותו.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי הקיבוץ ו/או האגודה כדלקמן:
 • לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • לא להציק לגולש אחר בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
 • לא לכלול בתכני הגלישה המועלים על ידו חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
 • לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;
 • לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.
 • לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולש אחר בפורום;
 • לא להטריד גולש אחר בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
 • לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
 • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
 • לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
 • להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י אחראי האתר ;
 • לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

תנאים נוספים

 1. אחראי האתר שומר על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אחראי האתר. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 2. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 3. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 4. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בנצרת בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
חתימה תקנון אתר

בעקבות פניות חוזרות מגולשים באתר לגבי פרסום תגובות (טוקבקים) אנונימיות,

חשוב לנו להבהיר מספר נקודות:
1. האפשרות לתת לגולש להביע את דעתו ועמדותיו תחת שם בדוי או כינוי אנונימי
מקובלת גם אצלנו כמו בכל אתרי האינטרנט בכלל, ואתרים של קיבוצים בפרט.

2. מטרתנו בין היתר לעודד דיון ציבורי ופתוח באתר.
האפשרות לתת לגולש/ת להגיב ללא צורך להזדהות בשמו מאפשרת לכתוב ללא פחד וביושר, בעיקר בקהילה קטנה כמו קיבוץ, שבו כולם מכירים את כולם.

3. כל תגובה לפני שהיא מתפרסמת באתר עוברת סינון ואישור ע"י עורך האתר,
ובמקרים מסוימים אף נדרשת התייעצות עם חברים נוספים בצוות.
למעלה מעשרה אחוז מהתגובות שנשלחות לאתר אינן מתפרסמות משום שלדעתנו הן חורגות מהכללים המקובלים אצלנו.
לאחרונה אף החליט צוות האתר להחמיר את סף אישור התגובות.

הקריטריונים לפסילת תגובה באתר הינם:

 • חשש להוצאת לשון הרע.
 • התבטאות בשם צד שלישי.
 • פרסום פרטים אישים על חברי קיבוץ.
 • צורת התבטאות מילולית לא הולמת: שימוש בקללות, איומים, גידופים וכו'.
 • ניצול האפשרות למתן תגובה, לשם פרסום אישי או מסחרי.